چگونه شیرینک کنیم ؟

محصولات حرارتی( اعم از فیلم ، لیبل ، غلاف و کپسیل ، ... ) به وسیله ی گرما روی محصول مورد نظر شیرینک می شوند.

محصولات ما تا 50% شیرینک پذیری دارند که این درصد در فیلم های پت شیرینک تا 90% افزایش پیدا می کند.

برای این کار ( شرینک کردن ) بنا بر نیاز و ظرفیت تولیدی تولیدکننده می توان از سشوار های صنعتی و یا از تونل های حرارتی استفاده کرد.

ok